CALBOUW CALCULATIES bv
Oude Grintweg 55
5688 MA OIRSCHOT

Gedeponeerd bij KvK te Eindhoven
onder nummer 17085318 d.d. 07-08-2012.

1. ALGEMEEN
1.1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op en vormen een onverbrekelijk geheel met al onze offertes en overeenkomsten tussen Calbouw Calculaties – hierna aangeduid als: Calbouw Calculaties – en haar con-tractpartners waaronder wordt verstaan de natuurlijke of rechtsperso(o)n(en) in wiens opdracht en voor wiens rekening Calbouw Calculaties enig goed en/of enige dienst levert – hierna aangeduid als: opdrachtgever – uitgezonderd anders luidend schriftelijk beding en met uitsluiting van afwijkende voorwaarden van haar contractpartners.

2. OFFERTES
2.1. Offertes worden gedaan op basis van het ten tijde van het uitbrengen van de offerte geldend prijspeil. Tijdens de uitvoering van de opdracht door Calbouw Calculaties zich voordoende prijsverhogingen der materialen, wettelijk verplichte loonsverhogingen en/of verhogingen van indirecte belastingen mogen door Calbouw Calculaties aan haar opdrachtgever worden doorberekend, ook indien tussen Calbouw Calculaties en haar opdrachtgever een all-in-prijs is overeengekomen;

2.2. Offertes zijn gebaseerd op een aanneemsom, gefixeerd uurtarief of een anderszins bepaald honorarium. Tenzij in de aanbieding anders bepaald komen naast het geldend honorarium voor rekening van opdrachtgever alle voorschotten als reiskosten, lichtdruk- en kopieerkosten etcetera, zulks op basis van de werkelijk gemaakte kosten;

2.3. Tarieven als bedoeld in artikel 2.2. worden binnen de van overheidswege gestelde grenzen periodiek herzien, in beginsel op 1 januari en 1 juli van elk jaar, aan de hand van lonen en kosten;

2.4. De offertes van Calbouw Calculaties zijn vrijblijvend en hebben een geldigheidsduur van een maand na dagtekening;

2.5. Overeenkomsten worden geacht tot stand te komen door ontvangst van Calbouw Calculaties van de door opdrachtgever voor akkoord getekende offerte of via de door Calbouw Calculaties aan opdrachtgever gezonden orderbevestiging(en);

2.6. Mogelijke onjuistheden op offertes respectievelijk orderbevestigingen waarbij duidelijk sprake is van (een) (rekenkundige) fout(en) zullen kunnen worden gerectificeerd zonder dat dit Calbouw Calculaties kan verplichten de levering c.q. verkoop overeenkomstig het abusievelijk opgemaakte stuk uit te voeren danwel de overeenkomst door opdrachtgever ongedaan kan worden gemaakt;

2.7. Levertijden genoemd in offerte of overeenkomst zijn richtlijnen en voor Calbouw Calculaties derhalve niet bindend en kunnen geen aanleiding geven tot schadevergoeding of ontbinding der overeenkomst;

2.8. Offertes, met inbegrip van alle overige beschikbaar gestelde gegevens blijven ons eigendom en mogen zonder onze toestemming niet aan derden worden doorgegeven of ter inzage worden verstrekt.

3. SAMENWERKING MET DERDEN
3.1. Calbouw Calculaties is gerechtigd bij de uitvoering van de overeenkomst andere, niet tot het eigen bedrijf behorende, deskundigen in te schakelen indien de noodzaak c.q. wenselijkheid daarvan naar inzicht van Calbouw Calculaties is vastgesteld;

3.2. Tenzij daarover vooraf tussen Calbouw Calculaties en opdrachtgever een afwijkende regeling is getroffen, is Calbouw Calculaties niet aansprakelijk voor de door zodanige deskundigen ten behoeve van de opdrachtgever te verrichten werkzaamheden;

3.3. Indien Calbouw Calculaties door de opdrachtgever verzocht wordt om andere, niet tot het bedrijf van Calbouw Calculaties behorende deskundigen in te schakelen, is het in het vorige lid bepaalde van overeenkomstige toepassing;

3.4. Calbouw Calculaties heeft het recht de rechten en verplichtingen uit deze overeenkomst geheel of gedeeltelijk aan derden over te dragen;

3.5. Opdrachtgever is niet gerechtigd de rechten en verplichtingen uit deze overeenkomst geheel of gedeeltelijk aan derden over te dragen, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Calbouw Calculaties.

4. VERPLICHTINGEN CALBOUW CALCULATIES
4.1. Calbouw Calculaties verplicht zich de opdracht uit te voeren conform de in de offerte omschreven werkzaamheden;

4.2. De wijze waarop de uit te voeren werkzaamheden worden verricht, dient, met inachtneming van eventueel daarop toepasselijke wettelijke bepalingen, te voldoen aan de eisen voortvloeiend uit de verplichtingen en verantwoordelijkheden van de opdrachtgever.

5. VERPLICHTINGEN VAN DE OPDRACHTGEVER
5.1. Opdrachtgever dient zorg te dragen voor het nakomen van zijn verplichtingen en verantwoordelijkheden zoals wettelijke bepalingen indien deze voorwaarde zijn bij de totstandkoming van de werkzaamheden en alvorens de opdracht door Calbouw Calculaties kan worden uitgevoerd;

5.2. Opdrachtgever dient zich te onthouden van de handelingen die het Calbouw Calculaties onmogelijk maken zijn opdracht naar behoren uit te voeren;

5.3. Opdrachtgever is verplicht om aan Calbouw Calculaties tijdig, volledig en op de juiste wijze de benodigde gegevens, inlichtingen en bescheiden te verstrekken die nodig zijn voor uitvoering van diens opdracht;

5.4. Opdrachtgever vrijwaart Calbouw Calculaties voor alle aanspraken van derden voortvloeiende uit het gebruik van door opdrachtgever aangeleverde ontwerpen, tekeningen, ideeën e.d., van welke aard deze aanspraken van derden dan ook mogen wezen;

5.5. Na de verstrekking van de opdracht aan Calbouw Calculaties door opdrachtgever in de opdracht aan te brengen wijzigingen dienen door opdrachtgever schriftelijk aan Calbouw Calculaties te worden doorgegeven; de kosten van als gevolg van de hier bedoelde tussentijdse wijzigingen in enige opdracht te verschijnen extra werkzaamheden en/of extra materialen en/of extra kosten worden aan opdrachtgever in rekening gebracht boven een eventueel overeengekomen all-in-prijs conform het onder 5.6. bepaalde;

5.6. Indien niet voorafgaand aan het uitvoeren van enige opdracht door Calbouw Calculaties en opdrachtgever een all-in-prijs voor het uitvoeren van de opdracht is overeengekomen, zal Calbouw Calculaties een vergoeding voor het uitvoeren in rekening mogen brengen op basis van de aan de opdracht bestede tijd en de ten behoeve van de uitvoering van de opdracht door Calbouw Calculaties gemaakte kosten en ingekochte materialen, onverminderd het overige bij deze voorwaarden bepaalde;

5.7. De opdrachtgever dient zich ter beschikking te houden voor mondeling overleg ter zake van de uitvoering van de overeengekomen werkzaamheden, zulks naar mate wij daaraan behoefte hebben. Voor besprekingen met onze opdrachtgever of door hem aan te wijzen derden, die voor de uitvoering van de opdracht noodzakelijk zijn, houdt Calbouw Calculaties zich beschikbaar.

6. TEKORTKOMINGEN VAN DE OPDRACHTGEVER
6.1. Voorzover tekortkomingen bij de uitvoering van de door Calbouw Calculaties verrichte werkzaamheden het gevolg zijn van omstandigheid dat de opdrachtgever zijn verplichtingen zoals hiervoor onder artikel 5.1 tot en met 5.7 aangegeven, niet, niet tijdig of in onvoldoende mate heeft nagekomen, is Calbouw Calculaties daarvoor geheel niet aansprakelijk;

6.2. Het herstellen van zodanige tekortkomingen zal alsdan geschieden op kosten van de opdrachtgever.

7. BEËINDIGING OPDRACHT DOOR OPDRACHTGEVER
7.1. Annulering van opdrachten door opdrachtgever is niet toegestaan, tenzij zulks op grond van de wet zou kunnen worden gevorderd of voor zover hierin door de bepalingen van deze voorwaarden zou worden voorzien;

7.2. Indien opdrachtgever, met inachtname van het gestelde onder 7.1 enige opdracht na het verstrekken ervan nochtans annuleert, is opdrachtgever Calbouw Calculaties verschuldigd een vergoeding terzake de door Calbouw Calculaties alsdan reeds ter uitvoering van de betrokken opdracht verrichte werkzaamheden en de alsdan reeds ter uitvoering van de betrokken opdracht gemaakte kosten conform het bepaalde hierboven onder 5.5 en 5.6, onverminderd het recht van Calbouw Calculaties volledige schadevergoeding te vorderen terzake schade geleden als gevolg van het annuleren van de betrokken opdracht, in welke schade tevens kan worden begrepen de door Calbouw Calculaties als gevolg van de annulering gederfde winst.

8. BEËINDIGING OPDRACHT DOOR CALBOUW CALCULATIES
8.1. Calbouw Calculaties kan de opdracht neerleggen indien:
– de opdrachtgever zijn verplichtingen niet nakomt;
– op grond van handelingen van de opdrachtgever in redelijkheid niet van Calbouw Calculaties kan worden verwacht dat hij de opdracht in stand houdt;
– op grond van onvoorziene, van zijn wil onafhankelijke omstandigheden in redelijkheid niet van Calbouw Calculaties kan worden verwacht dat hij de opdracht in stand houdt;

8.2. Bij beëindiging van de opdracht door Calbouw Calculaties op grond van onder artikel 8.1 genoemde bepalingen is Calbouw Calculaties gerechtigd een vergoeding te vorderen terzake de door Calbouw Calculaties alsdan reeds ter uitvoering van de betrokken opdracht verrichte werkzaamheden en de alsdan reeds ter uitvoering van de betrokken opdracht gemaakte kosten conform het bepaalde hierboven onder 5.5, 5.6 en 7.2, onverminderd het recht van Calbouw Calculaties volledige schadevergoeding te vorderen terzake schade geleden als gevolg van het annuleren van de betrokken opdracht, in welke schade tevens kan worden begrepen de door Calbouw Calculaties als gevolg van de beëindiging gederfde winst.

9. AANSPRAKELIJKHEID EN OVERMACHT
9.1. Door Calbouw Calculaties opgegeven termijnen binnen welke enige opdracht zal zijn uitgevoerd, vormen immer slechts een schatting van de bij benadering voor de uitvoering van de opdracht benodigde termijn en kunnen nooit bindend zijn. Behoudens door opdrachtgever te bewijzen grove schuld of grove nalatigheid van Calbouw Calculaties , kan opdrachtgever aan de hier bedoelde termijnen geen rechten ontlenen.

9.2. Calbouw Calculaties is jegens de opdrachtgever aansprakelijk indien er sprake is van een toerekenbare tekortkoming en als de opdrachtgever Calbouw Calculaties schriftelijk in gebreke heeft gesteld en daarbij heeft gesommeerd om de gevolgen van de tekortkoming binnen een redelijke termijn te herstellen en bovendien Calbouw Calculaties aan deze sommatie niet of niet tijdig heeft voldaan.

9.3. Indien Calbouw Calculaties conform het bepaalde in art. 9.2 aansprakelijk is, dan is Calbouw Calculaties gehouden tot vergoeding van de door opdrachtgever dientengevolge geleden directe schade. Tot de directe schade behoren in geen geval bedrijfsschade, productieverlies, omzet- en/of winstderving en waardevermindering van producten. Calbouw Calculaties is bevoegd om in goed overleg met de opdrachtgever voor eigen rekening tekortkomingen waarvoor hij aansprakelijk is, te herstellen of de uit die tekortkomingen voortvloeiende schade te beperken of op te heffen. Voor vergoeding van andere schade dan in dit artikel genoemd is Calbouw Calculaties slechts aansprakelijk indien en voor zover de tekortkomingen te wijten zijn aan opzet of grove onzorgvuldigheid van Calbouw Calculaties, te bewijzen door de opdrachtgever.

9.4. Onverminderd het in het vorige artikel vermelde, is Calbouw Calculaties bij opdrachten die betrekking hebben op de uitvoering van een project alleen aansprakelijk voor schaden die niet worden gedekt door een gebruikelijke CAR-verzekering of daarmee gelijk te stellen andere verzekeringen. Indien de opdrachtgever enig aan de opdracht verbonden risico heeft verzekerd is hij gehouden eventuele schade onder die verzekering te vorderen en Calbouw Calculaties te vrijwaren voor verhaalsaanspraken van de verzekeraar.

9.5. De door Calbouw Calculaties te vergoeden schade is per opdracht beperkt tot een bedrag gelijk aan het honorarium. De aansprakelijkheid van Calbouw Calculaties zal nimmer een gedane uitkering op de beroepsaansprakelijkheidsverzekering overstijgen. Het eigen risico op de beroepsaansprakelijkheidsverzekering ad € 5.000 blijft aldus voor rekening van opdrachtgever. Elke aansprakelijkheid van Calbouw Calculaties vervalt door verloop van één (1) jaar nadat de opdracht door voltooiing of opzegging is beëindigd. Opdrachtgever blijft te allen tijde verantwoordelijk voor de deugdelijkheid van bouwkundige constructies en voor alle bij gebleken gebreken daaruit voortvloeiende acties van derden. Opdrachtgever vrijwaart Calbouw Calculaties in voorkomende gevallen voor verhaalacties door derden.

9.6. Calbouw Calculaties stelt ramingen, schildersbegrotingen en adviezen van bouw en installatiekosten steeds naar beste vermogen op, doch is niet aansprakelijk indien blijkt dat het werk voor deze sommen niet kan worden tot stand gebracht

9.7. In geval van verhindering in de uitvoering van de opdracht ten gevolge van overmacht is Calbouw Calculaties gerechtigd zonder rechterlijke tussenkomst hetzij de uitvoering van de opdracht op te schorten, hetzij geheel of ten dele te beeindigen. Onder overmacht wordt in ieder geval begrepen ziekte van personeel en ondernemer, computerstoring, toelevering derden en inbraak.

10. VERTROUWELIJKE INFORMATIE
10.1. Partijen verplichten zich over en weer geheimhouding te betrachten met betrekking tot door hen in het kader van deze overeenkomst aan elkaar ter beschikking gestelde gegevens in de meest ruime zin van het woord en voor zover een en ander van hen in redelijkheid kan worden verlangd;

10.2. Calbouw Calculaties is niet aansprakelijk voor schending van de geheimhouding door zijn medewerkers, indien hij aannemelijk maakt deze schending niet te hebben kunnen verhinderen.

11. RECLAMERING
11.1. Reclames betreffende enige door Calbouw Calculaties verrichte diensten en/of werkzaamheden dienen schriftelijk bij Calbouw Calculaties te worden ingediend binnen 2 weken na het voltooien door Calbouw Calculaties van de opdracht; is binnen de hier bedoelde termijn van 2 weken door Calbouw Calculaties geen schriftelijke reclame van opdrachtgever ontvangen, dan wordt opdrachtgever geacht te hebben ingestemd met een correcte uitvoering door Calbouw Calculaties van de betreffende opdracht.

12. BETALING
12.1. Facturen van Calbouw Calculaties dienen door opdrachtgever te zijn voldaan binnen 30 dagen na dagtekening van de betreffende factuur; in geval van girale betaling zal als datum van betaling gelden de valutadatum als vermeld op het betreffende rekeningafschrift van de bank- of girorekening van Calbouw Calculaties;

12.2. Indien opdrachtgever niet betaald heeft binnen de hierboven omschreven termijn zal hij jegens Calbouw Calculaties van rechtswege in verzuim en gebreke zijn, zonder dat sommatie of in gebreke stelling onzerzijds vereist is;

12.3. Voorts zal opdrachtgever van rechtswege en zonder dat sommatie of in gebreke stelling vereist is, reeds voor het verstrijken van vermelde betalingstermijn jegens Calbouw Calculaties in verzuim en in gebreke zijn, indien opdrachtgever surséance van betaling aanvraagt of in staat van faillissement verklaard wordt;

12.4. In alle gevallen waarin opdrachtgever jegens Calbouw Calculaties in verzuim is heeft dit verzuim van rechtswege het hierna te noemen gevolg: over de hoofdsom of het niet afgeloste gedeelte daarvan is opdrachtgever van de dag van het verzuim af tot de dag der algehele voldoening aan Calbouw Calculaties een rente verschuldigd, te berekenen naar een rentevoet van 2% boven de rente van het promesse disconto van de Nederlandse Bank, ten dage van het intreden van het verzuim, op jaarbasis, doch per dag opeisbaar;

12.5. Indien opdrachtgever enige factuur van Calbouw Calculaties niet binnen de hierboven onder 12.1 gestelde termijn voldoet, staat het Calbouw Calculaties vrij zonder nadere sommatie of ingebrekestelling de invordering uit handen te geven aan derden;

12.6. Indien opdrachtgever de invordering van enige factuur niet binnen de hierboven onder 12.1 gestelde termijn heeft voldaan, is opdrachtgever aan Calbouw Calculaties voorts verschuldigd vergoeding van alle kosten – zowel gerechtelijke als buitengerechtelijke – die door Calbouw Calculaties ter inning van zijn factuur worden gemaakt. Buitengerechtelijke incassokosten zijn door de opdrachtgever verschuldigd in ieder geval waarin Calbouw Calculaties zich voor de invordering de hulp van een derde heeft ingeroepen. Deze buitenge-rechtelijke incassokosten worden vastgesteld op minimaal 15% van de hoofdsom exclusief omzetbelasting, met een minimum van ¦ 300,- exclusief omzetbelasting en de ex artikel 12.4 verschuldigde rente, zonder dat Calbouw Calculaties gehouden is aan te tonen dat hij de betreffende kosten in die omvang werkelijk heeft gemaakt;

12.7. Indien opdrachtgever enige factuur van Calbouw Calculaties niet binnen de hierboven onder 12.1 bedoelde termijn voldoet, zal opdrachtgever in gebreke zijn, en zijn Calbouw Calculaties of door Calbouw Calculaties daartoe ingeschakelde derden gerechtigd om zonder nadere sommatie of ingebrekestelling over te gaan tot invordering in rechte;

12.8. Zodra opdrachtgever ten aanzien van enige factuur van Calbouw Calculaties zijn verplichtingen voortvloeiende uit het bepaalde hierboven onder 12.1 tot en met 12.5 niet, niet geheel of niet tijdig nakomt, worden alsdan alle vorderingen van Calbouw Calculaties op opdrachtgever, uit welke oorzaak die vorderingen dan ook mogen voortspruiten, ineens opeisbaar, in welk geval met onmiddellijke ingang over de bedragen van alle vorderingen van Calbouw Calculaties op opdrachtgever een rente is verschuldigd ad 1% per maand, waarbij een gedeelte van een maand zal gelden als een volledige maand, alsmede in welk geval op alle hier bedoelde vorderingen het bepaalde hierboven onder 12.1 tot en met 12.5 van overeenkomstige toepassing zal zijn;

12.9. Indien opdrachtgever ten aanzien van enige factuur van Calbouw Calculaties zijn verplichtingen, uit het hierboven onder 12.1 tot en met 12.6 bepaalde voortvloeiend, te eniger tijd niet, niet volledig en/of niet tijdig nakomt, zal Calbouw Calculaties gerechtigd zijn al het door opdrachtgever opgedragen onderhanden werk te staken en/of nieuwe opdrachten van opdrachtgever niet uit te voeren, zonder dat opdrachtgever terzake enige vordering tot ontbinding en/of nakoming en/of schadevergoeding jegens Calbouw Calculaties zal kunnen doen gelden, onverminderd het recht van Calbouw Calculaties op betaling van de ter uitvoering van de betreffende opdracht reeds gemaakte kosten en ingekochte materialen, onverminderd het recht van Calbouw Calculaties om terzake de gestaakte en/of niet uitgevoerde opdrachten volledige schadevergoeding, inclusief gederfde winst, te vorderen;

12.10 Calbouw Calculaties is gerechtigd aan opdrachtgever voorschotten op de door opdrachtgever terzake zijn opdracht verschuldigde bedragen te factureren indien en voorzover Calbouw Calculaties daartoe aanleiding ziet, ter keuze van Calbouw Calculaties gebaseerd op een zodanig deel van het kostenbudget als met de stand van de te verrichten werkzaamheden overeenkomt, danwel bedoeld als voorschot op de einddeclaratie; ten aanzien van de hier bedoelde voorschotfacturen is het bepaalde hierboven onder 12.1 tot en met 12.12 eveneens van toepassing;

12.11 Calbouw Calculaties behoudt zich de eigendom van enige door Calbouw Calculaties aan opdrachtgever geleverde goederen voor totdat opdrachtgever aan al zijn verplichtingen voortvloeiend uit de betreffende overeenkomst tussen opdrachtgever en Calbouw Calculaties heeft voldaan, onverminderd bovenstaande bevoegdheid van Calbouw Calculaties om nakoming en/of schadevergoeding van opdrachtgever te vorderen in of buiten rechte;

12.12 Klachten of reclame geven opdrachtgever geen recht tot opschorting van betaling;

12.13 Reclames betreffende gefactureerde bedragen dienen binnen twee weken na de dagtekening van de betrokken factuur schriftelijk in het bezit van Calbouw Calculaties te zijn: indien de hier bedoelde reclames niet binnen de hier bedoelde termijn van twee weken in het bezit van Calbouw Calculaties zijn, wordt opdrachtgever geacht te hebben ingestemd met het gefactureerde bedrag;

12.14 Voor de juistheid van het aantal gewerkte uren is onze administratie beslissend, behoudens de bevoegdheid van de opdrachtgever tegenbewijs te leveren;

12.15 Alle prijzen worden verhoogd met omzetbelasting.

13. AUTEURSRECHT, RECHT VAN TEKENING EN MODEL
13.1. Calbouw Calculaties behoudt zich alle auteursrechten en reprorechten voor van enig in het kader van de uitvoering van een opdracht ten behoeve van opdrachtgever door Calbouw Calculaties gemaakt ontwerp en/of enige door Calbouw Calculaties gemaakte tekening c.q. afbeelding en/of enige door Calbouw Calculaties geschreven tekst;

13.2. Een wijziging van de overeenkomst van partijen kan alleen worden bewezen bij geschrift;

13.3. Werktekeningen, modellen en andere materialen benodigd voor de uitvoering van enige opdracht worden aan opdrachtgever in rekening gebracht voorzover zij door of in opdracht van Calbouw Calculaties zijn vervaardigd, doch blijven immer eigendom van Calbouw Calculaties, behoudens anders luidende schriftelijk aangegane overeenkomst;

13.4. Een door Calbouw Calculaties vervaardigd model kan, op kosten van opdrachtgever, door Calbouw Calculaties worden gedeponeerd bij het Benelux Bureau voor tekeningen en modellen te ‘s-Gravenhage. Opdrachtgever heeft het recht en de licentie om de door Calbouw Calculaties vervaardigde tekeningen en modellen te gebruiken binnen het kader van de verstrekte opdracht;

13.5. Opdrachtgever zal op zijn kosten alle nodige maatregelen nemen zowel in als buiten rechte, tot stopzetting van elke inbreuk door derden op ons auteursrecht, ons uitsluitend recht op tekening en model, en/of octrooirecht danwel slaafse nabootsing van ons ontwerp, zulks tenzij de tekeningen en/of het model originaliteit respectievelijk onderscheidend vermogen ontberen danwel inbreuk lijken te maken op enig intellectueel eigendomsrecht van een ander alsmede indien bedoelde derde(n) geen verhaal blijkt (blijken) te bieden;

13.6. Opdrachtgever vrijwaart Calbouw Calculaties tegen alle aanspraken en schadevorderingen.

14. GESCHILLEN
14.1. Op alle geschillen terzake de overeenkomst tussen Calbouw Calculaties en opdrachtgever, ook die met buitenlandse opdrachtgevers en ook die welke door slechts één der partijen als zodanig worden aangemerkt, is uitsluitend Nederlands Recht van toepassing;

14.2. Alle geschillen zoals omschreven hierboven onder 14.1 waarop de onderhavige Algemene Voorwaarden in zijn geheel of ten dele van toepassing zijn, of naar aanleiding van andere overeenkomsten welke een uitvloeisel zijn van zodanige overeenkomst, zullen in eerste instantie worden berecht door de bevoegde Rechter in het Arrondissement van de plaats van vestiging van Calbouw Calculaties of in het Arrondissement waarin de raadsman van Calbouw Calculaties zijn kantoor gevestigd heeft, behoudens de bevoegdheid van Calbouw Calculaties of diens raadsman de gewone competentieregels toe te passen.